Ogledujete si arhivsko spletno stran. Obiščite novo spletno stran na naslovu www.obalne-galerije.si
     
Obalne galerije Piran

GALERIJA
HERMAN PEČARIČ


FORMA VIVA

EX-TEMPORE PIRAN

PIRANSKI DNEVI
ARHITEKTURE


ARTMARKET

 
  KLEMENTINA GOLIJA
Razstava Geografija spomina
Slike


  Sedež Banke Koper. Pristaniška 14, Koper
6. junij - oktober 2008
  
 

Otvoritev: v petek, 6. junija 2008 ob 12.30 uri

Na drugi letošnji razstavi likovnih del na Sedežu Banke Koper, ki jo Obalne galerije Piran organiziramo v sodelovanju z Banko Koper, so predstavljene slike znane slikarke Klementine Golija.


Zapis kustosinje Nives Marvin v spremljajočem katalogu, ki bo na otvoritvi predstavila razstavo in avtorico:


»Klementina Golija, znana slovenska slikarka srednje generacije, je že dve desetletji intenzivno prisotna na razstaviščih doma v Sloveniji in drugod po Evropi. Še kot študentka slikarstva znane Accademie di Belle Arti di Brera v Milanu se je predstavila na prvi osebni razstavi v domačem Kranju in na prvi skupinski razstavi v Milanu. Po opravljeni diplomi leta 1990 je nadaljevala študij še na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost, kjer je 1993 zaključila podiplomski študij grafike in 1995 podiplomski študij slikarstva. Prepoznavna je po samosvoji likovni poetiki, kar dokazujejo prejete pomembne nacionalne in mednarodne nagrade.
Slikarska govorica Klementine Golija je opredeljena s skrajno intimno konotacijo: v oblikotvornem smislu je presegla veristično odslikovanje konkretnega predmetnega izziva in, nasprotno, s skrajno izčiščenimi formami izoblikovala subjektivno abstraktno izpoved. Le posamični liki ali detajli, ki pa so močno stilizirani v avtorsko določljive metafore, dovoljujejo asociacije na najbolj vsakdanji predmetni svet kot nikoli dokončno dorečeni ustvarjalni in izpovedni navdih. Na slikovni površini se odigrava spontana infantilna igra črt, form in kolažiranih aplikacij, ki se v dialogu z izbranimi barvnimi vrednostmi in posebno svetlobno atmosfero dokončno sublimirajo v avtorsko določljivo slikarsko poetiko. Slike Klementine Golija so vedno skrivnostno dražljive, saj gledalcu ob estetskih užitkih dopuščajo še različna razpoloženjsko-emocionalna stanja, prav tako pa tudi racionalna iskanja pomenov in vsebin ter posledično angažiranje v razmišljanje.
Klementina Golija je pričujočo razstavo simbolično poimenovala Geografija spomina: tokrat so razstavljene prostorske slike iz cikla (V)Pogled, nastale pred štirimi leti, in najnovejše slike iz lanskega in letošnjega leta iz cikla Geografija spomina, ki so prvič predstavljene javnosti. Razstava kot celota in posamezne podobe zrcalijo slikarkino kreativno senzibilnost in neprekinjeno vedoželjnost: ne zgolj v iskanju draži likovnega izpovedovanja, ampak tudi eksperimentiranja, na primer v uporabi različnih vrst ročno izdelanega papirja in kolažiranih aplikacij, s katerimi ponekod preseže klasično slikarsko dvodimenzionalnost in se sooča s prostorskimi slikarskimi objekti. Likovna znanja in izkušnje, pridobljene v različnih kulturnih okoljih: v času študija v Italiji in doma ter tudi na študijskih popotovanjih po evropskih prestolnicah in ZDA, se v simbiozi z mentalnimi in emocionalnimi stanji skozi ritualno ustvarjalni proces na novo opredmetijo v barvite vizualizacije, zapolnjene s posebno svetlobno atmosfero. Znotraj tega mistično-skrivnostnega dogajanja izstopa črna črtna struktura: kot najbolj neposreden zapis intime prevladuje nad celotnim slikarskim prostorom. Le-ta nam ponekod s svojo formalno oblikovnostjo ponuja možnosti asociativnih povezav s preprostimi in vsakodnevno videnimi stvarmi. Določeni detajli, kjer pa izstopa avtoričin skrajni minimalizem v optično neprepoznavnih abstraktnih formah, dopuščajo še skrajno individualne interpretacije. Ta črtni kroki: suveren in drzen ter hkrati krhek in nežen, je gotovo dominanten in tudi najbolj sugestiven avtoričin izpovedni element. Je njena skrajna kulminacija zavestnega in podzavestnega ustvarjalnega hotenja, ki - v simbiozi s premišljeno skonstruiranim slikovnim poljem - postane neponovljiva in neprimerljiva, skrajno osebna in hkrati univerzalna izpoved. Preseneti nas še izjemna avtoričina tenkočutnost v izbiri barv, toplih in hladnih vrednosti, njihovih plastenj, odtenjanj, medsebojnih prekrivanj in odkrivanj, pastoznih in transparentnih nanosov ter s tem doseženih svetlobnih jeder, ki ponekod s svojo posebno energijo dosežejo kozmične razsežnosti. Klementinine slikarske interpretacije - v mikro detajlih in makro celotah - so svojski labirinti: gledalčevo oko potuje od misteriozne črtne mreže na barvito ploskovno ozadje, tako konkretno in tozemeljsko, in dalje v diskretno presojne neskončnosti, neznane, nadčasovne in neulovljive ter hkrati dražljivo privlačne. Razstavljene podobe so atraktivne s svojsko intimnostjo v znakovni metaforiki, vabljive s svojo navidezno spontanostjo, lirično poetične s prefinjeno barvno in svetlobno atmosfero, pomirjujoče s svojim meditativnim vzdušjem, čutne in občutene s svojimi fizičnimi in duhovnimi danostmi. So iskren odsev doživljanja in čutenja mikro in makro sveta ustvarjalke, ki ji je dano, da lahko svojo najbolj intimno geografijo spomina na novo predmeti v sublimiranih seizmografskih zapisih: v črtah, znakih, barvah in svetlobah.«


Klementina Golija


Rojena 26. marca 1966 na Jesenicah. Leta 1990 je diplomirala na oddelku za slikarstvo na Accademii di Belle Arti di Brera v Milanu pri prof. Glaucu Baruzziu in Giuseppeju Maraniellu. Na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost je leta 1993 končala podiplomski študij grafike pri prof. Lojzetu Logarju in 1995 še podiplomski študij slikarstva pri prof. Gustavu Gnamušu. Izpopolnjevala se je še na študijskih potovanjih: leta 1990 v Bostonu in New Yorku (ZDA) in 1991 v Parizu. Od leta 1987 - ko je priredila prve osebne razstave - je doslej imela mnogo samostojnih predstavitev doma in v tujini ter pogosto sodeluje na skupinskih razstavah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru. Prejela je že več pomembnih nacionalnih in tujih nagrad. Ustvarja v slikarstvu, grafiki in oblikovanju. Od leta 1990 je članica ZDSLU, je pobudnica in predsednica Bienala mesta Kranj. Živi in dela v Kranju.


La Geografia del ricordo di Klementina Golija


Klementina Golija, nota pittrice slovena della generazione intermedia, è intensamente presente già da due decenni nell'ambiente espositivo sia in Slovenia sia altrove in Europa. L'artista si è presentata al pubblico della natia Kranj con la sua prima personale ed a Milano nell'ambito di una mostra collettiva già nel periodo in cui frequentava la nota Accademia di Belle Arti di Brera presso Milano. Dopo essersi laureata nel 1990 ha proseguito gli studi presso l'Accademia delle arti figurative di Lubiana, ove concluso con successo gli studi post laurea di grafica nel 1993 e di pittura nel 1995. Klementina Golia si distingue per la sua peculiare poetica pittorica, il che è dimostrato dagli importanti riconoscimenti sia nazionali sia internazionali di cui è stata insignita.
Il linguaggio pittorico dell'artista è definito dalla connotazione estremamente intima, colla quale trascende nel senso formale la raffigurazione veristica dell'oggettiva intuizione concreta e, contrariamente, con forme estremamente nitide crea un'espressione soggettiva ed astratta. Solamente alcune forme, molto stilizzate nelle metafore caratteristiche dell'autrice, permettono associazioni al più quotidiano universo tangibile, quale ispirazione creativa ed espressiva mai definitivamente esplicitata. Sulla superficie pittorica si svolge un gioco spontaneo ed infantile di linee, di forme e di applicazioni di collage, che dialogando con i valori di colore prescelti e con una peculiare atmosfera di luce sublimano definitivamente nell'individuale poetica dell'artista. Le pitture di Klementina Golia sono sempre misteriosamente stimolanti, poiché accanto alla delizia estetica permettono all'osservatore di vivere determinati stati d'animo emozionali e d'umore, ed inoltre la ricerca razionale di significati e contenuti, che conseguentemente conduce ad un impegno meditativo.
Klementina Golija ha intitolato simbolicamente questa vernice La geografia del ricordo, esponendo in quest'ambito le pitture ambientali del ciclo "(V)Pogled" /Sguardo (interiore), risalenti a quattro anni fa, e quelle più recenti dell'anno scorso e di quest'anno, appartenenti al ciclo La geografia del ricordo, che vengono esposte al pubblico per la prima volta. La mostra nel suo insieme e le singole immagini riflettono la sensibilità creativa dell'artista ed il suo ininterrotto desiderio di sapere: non solamente nella ricerca delle grazie della descrizione pittorica, bensì anche della sperimentazione, come ad esempio l'utilizzo di diverse tipologie di carta prodotta manualmente e d'applicazioni di collage, con le quali talvolta supera la classica pittura bidimensionale e si confronta con le opere pittoriche nella terza dimensione. Le cognizioni e le esperienze pittoriche, acquisite in diversi ambienti culturali, ossia durante lo studio in Italia ed in Slovenia, nonché durante i viaggi di studio nelle capitali europee e negli Usa, si ricreano in simbiosi con le situazioni emozionali e mentali, attraverso un processo creativo rituale, in visualizzazioni colorite, colme di una particolare atmosfera di luce. All'interno di questo susseguirsi di eventi mistico e misterioso la struttura lineare nera si esalta e come annotazione più diretta dell'intimo prevale su tutto lo spazio pittorico, che talvolta, colla sua formalità strutturata, offre opportunità associative alle cose quotidianamente osservate. Determinati dettagli, nei quali risalta il minimalismo estremo dell'artista in forme otticamente irriconoscibili ed astratte, permettono invece interpretazioni oltremodo personali. Questo primo abbozzo, sovrano ed audace, ma contemporaneamente fragile e soave, è certamente dominante e rappresenta l'elemento espressivo più suggestivo dell'autrice. È la sua culminazione estrema della volontà creativa conscia ed inconscia che, in simbiosi con il piano pittorico elaborato con misura, diviene un'espressione unica e impareggiabile, estremamente personale ed universale al contempo. Stupisce inoltre l'eccezionale sensibilità dell'artista nella scelta dei colori, dei valori caldi e freddi, delle loro stratificazioni, gradazioni, sovrapposizioni e scoperture, delle pennellate pastose e di quelle trasparenti, che contribuiscono a formare nuclei di colore e raggiungono talvolta, con la loro peculiare energia, dimensioni cosmiche. Le interpretazioni pittoriche di Klementina sonopeculiari labirinti sia nei dettagli minimi sia negl'insiemi macroscopici: lo sguardo dell'osservatore viaggia dalla misteriosa rete di linee allo sfondo colorito, così concreto e terreno, ed avanti, verso i discreti e velati infiniti, ignoti, senza tempo ed irraggiungibili, ma al contempo eccitanti ed invitanti. Le immagini esposte sono attraenti con la loro intimità nella metaforica dei segni, colla loro parvenza di spontaneità, liricamente poetiche nella loro raffinata atmosfera di luci e colori, rilassanti con la loro atmosfera meditativa, sensuali e sofferte nelle loro realtà fisiche e spirituali. Sono il riflesso sincero di come viene vissuto e recepito dall'artista il mondo a livello microscopico e macroscopico, quel mondo che le è dato per poterlo ricreare in annotazioni sismografiche sublimate, che si traducono in linee, segni, colori e luci. Nives Marvin

Klementina Golija


Nata il 26 marzo 1966 a Jesenice, si è laureata nel 1990 alla sezione di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Brera a Milanu presso i prof. Glauco Baruzzi e Giuseppe Maraniello. Ha quindi concluso con successo all'Accademia delle arti figurative di Lubiana nel 1993 lo studio post laurea di grafica presso il prof. Lojze Logar e nel 1995 quello di pittura presso il prof. Gustav Gnamuš. Si è perfezionata nell'ambito di viaggi di studio a Boston ed a New York (USA) nel 1990 ed a Parigi nel 1991. Dal 1987, anno delle sue prime personali, ha allestito molte altre vernici personali sia in Slovenia sia all'estero, partecipando sovente anche a numerose esposizioni collettive sia in territorio nazionale sia a livello internazionale. Ha ricevuto diversi riconoscimenti sia nazionali sia internazionali, dedicandosi alla pittura, alla grafica ed al design. Dal 1990 è membro dell'Unione delle associazioni di arti figurative della Slovenia, iniziatrice e presidente della Biennale della città di Kranj. Vive ed opera a Kranj.

/traduzione:Sandro Kravanja/

 

Iz cikla Geografija spomina, 2007
akril, kolaž na platnu, 70 x 70 x 5 cm


Iz cikla Geografija spomina, 2008
akril, kolaž na platnu,
70 x 70 x 5 cm


Iz cikla Geografija spomina, 2008
akril, kolaž na platnu, 35 x 70 x 5 cm


Iz cikla Geografija spomina, 2008
akril, kolaž na platnu, 35 x 70 x 5 cm


Iz cikla Geografija spomina, 2008
akril, kolaž na platnu 125 x 150 cm


Iz cikla Geografija spomina, 2008
akril, kolaž na platnu 125 x 150 cmIz cikla Geografija spomina, 2008
akril, kolaž na platnu,
70 x 140 x 5 cm


Iz cikla Geografija spomina, 2007
akril, kolaž na platnu, 90 x 90 cmTTL